ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  และนักเรียน
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์   
เข้าสู่หน้าหลัก